/ / بيرينگ هاي ضد برق ( VL0241 - J20AA )
بيرينگ هاي ضد برق